Hoe kunnen we helpen?

Marktpotentieel van streekproducten

You are here:
← All Topics

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw uitvoerde. Het rapport is als volgt opgebouwd:

  • Allereerst wordt kort de achtergrond geschetst waartegen het onderzoek zich afspeelt. Hierin is ook de doelstelling opgenomen.
  • Vervolgens worden de kernconclusies besproken en toegelicht, met aanbevelingen vanuit Motivaction.
  • Het hoofdstuk met resultaten bevat de bevindingen van zowel de kwalitatieve exploratiefase als de kwantitatieve vervolgfase. Deze resultaten worden geïntegreerd besproken per relevant onderwerp.
  • In de bijlagen zijn de grafieken te vinden per subdoelgroep.

Link

Table of Contents